kräver inloggning...

arsmoteprotokoll 2015

      Joysingers     medlemssida



Protokoll fört vid Årsmöte i Åtvidabergs gospelkör, Joy singers.

Årsmötet hölls i Åtvidabergs församlingsgård 150309.

 

                 Helena hälsade alla välkomna och lämnade ordet till Mats Gahm.


            1. Till mötesordförande valdes Mats Gahm.Till mötessekreterare valdes Marie Sandberg.

                 Att jämte ordförande justera protokollet valdes Agneta Norling och Anders Karlsson.

 

            2. Mats förklarade mötet öppnat samt att dagordningen godkändes.


            3. Kallelsen för mötet godkändes.


            4. Styrelsens ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året. Denna

                godkändes av Årsmötet. Kassör Anne Liedberg redovisade resultatrapporten för  2014.


            5. Marita Svensson läste upp revisionens granskning av räkenskaperna, som befunnits

                vara i god ordning.


            6. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.


            7. Medlemsavgiften för 2015 beslutades höjas till 200 kr./ år för vuxenmedlem samt 100 kr./ år för                     

                studerande upp till 20 års ålder.


            8. Valberedningens förslag till ordförande för Joy Singers det kommande året var Helena Lindström

                 som omvaldes till detta.


            9. Valberedningens förslag till övriga ledamöter i styrelsen var, nyval av Anne Liedberg samt

                Marie Sandberg på 2 år. Jan Karlsson på 1 år. Ernie Roos samt Ann Ståhlgren sitter kvar 1 år.

                Årsmötet beslutade att välja ovanstående till styrelseledamöter för det kommande året.


           10. Till revisorer omvaldes Ylva Lund. Nyval av Eva Dahl.


           11. Till valberedning för det kommande året nyvaldes Claes Klasander och John Andersson.


           12. Till notansvariga omvaldes, Mona-lill Jacobsson samt Gunilla Arnryd. Till klädesansvarig omvaldes

                  Kristina Klasander. Till trivselansvariga för det kommande året omvaldes, Gunhild Löfgren och

                   Maria Njord och nyvalda blev Kim Björk samt Camilla Friström.


           13. Helena tackade för visat intresse och avslutade mötet.



                                           Övriga frågor utanför Årsmötet.


          * Önskemål kom upp att verksamhetsberättelse och resultatrapport läggs ut på Hemsidan.


          * Förslag till utbildningsdag (hel el. halvdag) med Magnus Jönsson. Utb.dag med stämövningar.

            Önskemål om att herrarna plockas ner ”från hyllan”till första raden.


          * En uppmaning till alla att besöka vår hemsida, läsa mötesprotokoll,kommentera upplägget eller ge

             förslag på innehåll.

   

          * Mer aktiv rekrytering, vända oss till musikprofilen för att höra om intresse finns att sjunga i kör.

            Sjunga och synas på andra ställen än i kyrkan.

            Vid terminstart, annonsera att önskemål om nya medlemmar till kören sökes.

            Vid framträden, dela ut våra lappar med info om vår kör.



                                  Vid protokollet:

               

                                                                 Marie Sandberg, sekreterare


           

                                                                  Helena Lindström, ordförande



                                                                  Agneta Norling, justerare



                                                                  Anders Karlsson, justerare